ایونت دوچرخه سواری که در تاریخ 99/3/1 با همکاری گروه کاراکال در مسیری 35 کیلومتری از میدان بسیج لواسان آغاز شد.
عموم شرکت کنندگان را دوچرخه سواران حرفه ای تشکیل داده بودند که سابقه رکاب زنی در جاده را دارا بودند.

شما هم میتوانید عضو زیپ کیپ باشید…