تاریخ شروع

21:00

چهارشنبه - 1402/10/27

تاریخ پایان

22:00

چهارشنبه - 1402/10/27

آدرس

google meet

موضوع رویداد
5/5

THE FOUR AGREEMENTS

The Four Agreements’ by Don Miguel Ruiz is a self-help book that outlines four principles for living a meaningful life. It encourages readers to be impeccable with their words, not to take things personally, never make assumptions, and always do their best

این چهارشنبه(۲۷دی )ساعت ۹شب با هم کتاب انگلیسی چهار میثاق رو میخونیم.

قراره ۴جلسه آنلاین کتابخوانی داشته باشیم و هر جلسه در مورد یک میثاق صحبت خواهیم کرد.

شرایط شرکت در این رویداد

منتور این رویداد: نیلوفر نصرتی و حامد داور

درباره نیلوفر

مدرس زبان انگلیسی

درباره حامد

Product manager

کاربران براساس کیلومتر دریافتی

رتبه
کاربر
کیلومتر
1
MAHSA
1071
2
Donya
905
3
Amirreza
248
4
نغمه
168
5
امیر
141