آژانس تبلیغاتی تخصصی ورزشی

زیپ کیپ یک تیم جوان، خلاق و ماجراجو در زمینه برگزاری ایونت‌، تولید محتوا و تبلیغات تخصصی در حوزه ورزش است، که از سال ۹۸ با هدف مسئولیت اجتماعی در زمینه تشویق به ورزش جسم و ذهن و سلامتی و همچنین کمک به حفظ محیط زیست فعالیت خود را آغاز کرده است. ما اعتقاد داریم که ارج نهادن به ارزش‌های ورزشی و محیط زیستی می‌تواند باعث ایجاد اتفاقات خوبی در سلامت جامعه و افراد شود. از این رو کنار هم جمع شده‌ایم تا با کمک یکدیگر به درستی این وظیفه ورزشی و انسانی را رواج دهیم. امروز خانواده زیپ‌کیپ بالغ بر ۱۳۰۰۰ عضو دارد که شامل علاقه مندان به ورزش، ورزشکاران حرفه‌ای، اعضای تیم ملی و افراد سرشناس است. 

انواع فعالیت های تبلیغاتی تیم ما

حضور در رویداد‌های هفتگی

زیپ کیپ یک تیم جوان، خلاق و ماجراجو در زمینه برگزاری ایونت‌، تولید محتوا و تبلیغات تخصصی در حوزه ورزش است، که از سال ۹۸ با هدف مسئولیت اجتماعی در زمینه تشویق به ورزش جسم و ذهن و سلامتی و همچنین کمک به حفظ محیط زیست فعالیت خود را آغاز کرده است. ما اعتقاد داریم که ارج نهادن به ارزش‌های ورزشی و محیط زیستی می‌تواند باعث ایجاد اتفاقات خوبی در سلامت جامعه و افراد شود. از این رو کنار هم جمع شده‌ایم تا با کمک یکدیگر به درستی این وظیفه ورزشی و انسانی را رواج دهیم. امروز خانواده زیپ‌کیپ بالغ بر ۱۳۰۰۰ عضو دارد که شامل علاقه مندان به ورزش، ورزشکاران حرفه‌ای، اعضای تیم ملی و افراد سرشناس است. زیپ کیپ یک تیم جوان، خلاق و ماجراجو در زمینه برگزاری ایونت‌، تولید محتوا و تبلیغات تخصصی در حوزه ورزش است، که از سال ۹۸ با هدف مسئولیت اجتماعی در زمینه تشویق به ورزش جسم و ذهن و سلامتی و همچنین کمک به حفظ محیط زیست فعالیت خود را آغاز کرده استما اعتقاد داریم که ارج نهادن به ارزش‌های ورزشی و محیط زیستی می‌تواند باعث ایجاد اتفاقات خوبی در سلامت جامعه و افراد شوداز این رو کنار هم جمع شده‌ایم تا با کمک یکدیگر به درستی این وظیفه ورزشی و انسانی را رواج دهیمامروز خانواده زیپ‌کیپ بالغ بر ۱۳۰۰۰ عضو دارد که شامل علاقه مندان به ورزش، ورزشکاران حرفه‌ای، اعضای تیم ملی و افراد سرشناس است

آژانس تبلیغاتی تخصصی ورزشی

زیپ کیپ یک تیم جوان، خلاق و ماجراجو در زمینه برگزاری ایونت‌، تولید محتوا و تبلیغات تخصصی در حوزه ورزش است، که از سال ۹۸ با هدف مسئولیت اجتماعی در زمینه تشویق به ورزش جسم و ذهن و سلامتی و همچنین کمک به حفظ محیط زیست فعالیت خود را آغاز کرده است. ما اعتقاد داریم که ارج نهادن به ارزش‌های ورزشی و محیط زیستی می‌تواند باعث ایجاد اتفاقات خوبی در سلامت جامعه و افراد شود. از این رو کنار هم جمع شده‌ایم تا با کمک یکدیگر به درستی این وظیفه ورزشی و انسانی را رواج دهیم. امروز خانواده زیپ‌کیپ بالغ بر ۱۳۰۰۰ عضو دارد که شامل علاقه مندان به ورزش، ورزشکاران حرفه‌ای، اعضای تیم ملی و افراد سرشناس است.